Home Thông báo Khoa Thông báo thay đổi địa điểm Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, Năm 2018