Home Thông báo Khoa Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, Năm 2018