Home Thông báo Khoa Khoa Văn hóa – Du lịch phân đợt trao bằng tốt nghiệp, Ngày 30/06/2019