Home Thông báo Khoa Quyết định về việc bổ nhiệm 26 Cố vấn học tập cho sinh viên các khóa tuyển sinh đại học từ năm 2014 và cao đẳng từ năm 2015 trở về trước chưa tốt nghiệp do còn nợ học phần, chứng chỉ