Home Thông báo Khoa Thông báo 379/TB-ĐHĐT về việc khám sức khoẻ cho sinh viên các lớp cuối khoá, năm học 2018-2019