Home Thông báo Khoa Thông báo về việc cấp giấy xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 2(A2), bậc 3 (B1) cho sinh viên