Home Thông báo Khoa Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”