Home Thông báo Khoa Thông báo số 1 về việc triển khai, đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo(Portal) và hệ thống đã sử dụng trước (UIS)