Home Thông báo Đoàn - Hội Thông báo về việc xét học bổng của Tổ chức Women’s Empowerment & Voice, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên