Home Thông báo Khoa Chương trình trại đông tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Cao Hùng, Đài Loan 2019