Chương trình đào tạo các ngành chính quy

Việt Nam học (VH - DL)
Trình độ: Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Quản lý văn hóa
Trình độ: Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Khoa học Thư viện
Trình độ: Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy