Liên chi Đoàn và Hội sinh viên

* BCH Liên chi đoàn Khoa
 
1. Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Đinh Văn Nhân
2. Phó Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Võ Nguyên Thông
3. Phó Bí thư Liên chi đoàn: SV. Nguyễn Thị Bích Trâm
 
* BCH Hội sinh viên
 
1. Chủ tịch Hội: SV.Nguyễn Văn Thịnh
2. Phó chủ tịch Hội: SV.Đỗ Phước Hiệp