Tổ Công Đoàn

Tổ Công đoàn khoa Văn hóa – Du lịch là đơn vị trực thuộc Công đoàn cơ sở trường Đại học Đồng Tháp, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-CĐCS.ĐHĐT, ngày 09/8/2013 về việc thành lập các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS Trường Đại học Đồng Tháp.
 
Tổ Công đoàn Khoa gồm các thành viên:
 
1. CĐV. Trần Thanh Thảo Uyên-Tổ trưởng
2. CĐV. Nguyễn Trọng Minh
3. CĐV. Nguyễn Thị Song Thương
4. CĐV. Trần Hoàng Phong
5. CĐV. Nguyễn Thị Phương Thảo
6. CĐV. Nguyễn Trần Mai Trâm
7. CĐV. Đỗ Thị Kiều Hoa
8. CĐV. Lê Thị Thanh Yến
9. CĐV. Nguyễn Văn Lượm
10. CĐV. Võ Nguyên Thông
11. CĐV. Lương Thị Huỳnh Như
12. CĐV. Huỳnh Thị Mỹ Hồng
13. CĐV. Đinh Văn Nhân
14. CĐV. Dương Thanh Tùng
 
Tổ Công đoàn khoa Văn hóa – Du lịch quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, trình độ chuyên môn cao, hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Công đoàn cơ sở.
 
Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 
Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân viên chức lao động.
 
- Tổ chức vận động công nhân viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng./.
 
TỔ CÔNG ĐOÀN