Khoa VH - DL

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Văn hóa – Du lịch được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Tháp trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2012 – 2017.

Hiện nay, khoa Văn hóa – Du lịch có 02 bộ môn trực thuộc:

+ Việt Nam học

+ Quản lý văn hóa - Khoa học thư viện

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Khoa Văn hóa – Du lịch có chức năng quản lý hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng tháp, cụ thể:

- Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

- Quản lý chương trình, tổ chức đào tạo hệ đại học các ngành: Việt Nam học (Văn hóa du lịch), Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện.

- Quản lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng vào dạy học, phục vụ phát triển các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên lĩnh vực văn hóa – du lịch.

2.2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giảng viên, và rèn luyện kĩ năng phát triển toàn diện sinh viên thuộc Khoa;

- Lập kế hoạch, tổ chức phát triển đội ngũ giảng viên: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, quản lý văn hóa;

- Lập kế hoạch, tổ chức xây dựng phát triển chương trình đào tạo, tổ chức các hoạt động giảng dạy theo chuyên ngành, chuyên nghiệp của các bộ môn Việt Nam học, Quản lý văn hóa - Khoa học thư viện cho các hệ đào tạo chính quy và không chính quy trong và ngoài Trường theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và thực hiện chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các lớp hệ đào tạo tại trường và các cơ sở liên kết;

- Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc ngành theo quy định của Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng cho tỉnh Đồng Tháp và Đồng bằng sông Cửu Long; tham gia tư vấn, thực hiện các đề tài, dự án, đề án phát triển văn hóa – du lịch của địa phương;

         - Phối hợp với các đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công./.