Sứ mệnh - tầm nhìn

1.   Sứ mệnh

- Đào tạo, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao và các dịch vụ khoa học về Việt Nam học (văn hóa du lịch), quản lý văn hóa, khoa học thư viện, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề của văn hóa, du lịch góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Góp phần xây dựng và phát triển “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Phát triển văn hóa - du lịch vùng đất sen hồng Đồng Tháp theo hướng hội nhập và phát triển bền vững.

2.   Tầm nhìn

Là thành viên của Trường Đại học Đồng Tháp thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo – một trong các trường đại học nòng cốt của hệ thống giáo dục Việt Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khoa Văn hóa – Du lịch hướng đến trở thành một trung tâm giảng dạy, nghiên cứu chất lượng cao trong nước và quốc tế, đóng vai trò tích cực trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học (văn hóa du lịch), quản lý văn hóa và khoa học thư viện trong khu vực ĐBSCL.

3. Mục tiêu

 Trong giai đoạn 2013-2017 là nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy, năng lực quản lý và hỗ trợ sinh viên, để trở thành một đơn vị đào tạo, phát triển các dịch vụ văn hóa - du lịch; mở rộng khả năng liên thông, liên kết với các cơ sở đào tạo ngành Việt Nam học trong khu vực ASEAN.

KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH