Thông báo họp Ban cán sự lớp ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ngày gửi: 04/01/2018

THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN BAN CÁN SỰ LỚP
Thân mời tất cả sinh viên trong Ban cán sự các lớp chính quy thuộc Khoa Văn hóa-Du lịch họp giao ban định