Thông báo họp giao ban Ban cán sự lớp ngày 07 tháng 11 năm 2017

Ngày gửi: 30/10/2017

Thân mời tất cả sinh viên trong Ban cán sự các lớp chính quy thuộc Khoa Văn hóa-Du lịch họp giao ban định kỳ
Thời gian: 11 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2017 (Thứ ba)
Địa điểm: VP Khoa Văn hóa-Du lịch.