Thông báo họp giao ban Ban cán sự lớp ngày 07 tháng 11 năm 2017

Ngày gửi: 30/10/2017

Thông báo họp giao ban Ban cán sự lớp ngày 28 tháng 11 năm 2017
Thân mời tất cả sinh viên trong Ban cán sự các lớp chính quy thuộc Khoa Văn hóa-Du lịch họp giao ban định kỳ
Thời gian: 11 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ ba)