Thông báo tham gia cổ vũ Hội thi Thuyết minh viên du lịch năm 2017

Ngày gửi: 17/04/2017

Thông báo tham gia cổ vũ Hội thi Thuyết minh viên du lịch năm 2017

Thời gian: 18h30’ ngày 19,20 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường 1

Thành phần: Toàn thể sinh viên chính quy đang học tại Khoa VH-DL