TB sinh viên không được tham gia các hoạt động học tập bồi dưỡng tại thời gian thực tập tốt nghiệp

Ngày gửi: 30/03/2017

Thông báo về việc sinh viên không được tham gia các hoạt động học tập bồi dưỡng tại Trường trong thời gian thực tập tốt nghiệp

Dữ liệu đính kèm