Bộ môn

Bộ môn Quản lý Văn hóa – Khoa học Thư viện

Bộ môn Quản lý Văn hóa – Khoa học Thư viện trực thuộc Khoa Văn hóa – Du lịch, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Tháp trong nhiệm kỳ hiệu trưởng 2012 - 2017. Bộ môn Quản lý Văn hóa – Khoa học Thư viện đào tạo 02 chuyên ngành: Quản lý Văn hóa (tuyển sinh từ năm 2009) và Thư viện Thông tin (tuyển sinh từ năm 2006).

Bộ môn Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch)

Bộ môn Việt Nam học trực thuộc Khoa Văn hóa – Du lịch, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Tháp trong nhiệm kỳ hiệu trưởng 2012 - 2017. Bộ môn Việt Nam học đào tạo chuyên ngành Văn hóa - Du lịch bắt đầu tuyển sinh từ năm 2006 (trước đây thuộc khoa Khoa học xã hội và Nhân văn).